Disclaimer

Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op haar websites te verschaffen. Toch neemt Westtoer geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze websites. Westtoer is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de websites ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de websites.

Op deze websites bevinden zich verwijzingen (links) naar andere websites en bronnen. Deze zijn informatief voor de bezoeker van de websites. Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 

Wedstrijdvoorwaarden

1. Algemeen

a. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, verklaart elke deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en kan achteraf geen verzet aantekenen over zijn deelname of de procedure van de wedstrijd. Verder aanvaardt elke deelnemer hierbij de (bijkomende) beslissingen die Westtoer in verband met het spel zal treffen.
b. Het spel is een initiatief van Westtoer Apb, Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint- Michiels.
c. De wedstrijd start op 1 september 2015 en eindigt op 31 oktober 2015 om 8u, mits eventuele verlenging op initiatief van Westtoer. De winnaars worden na afloop van de wedstrijd geselecteerd.
d. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis.
e. Een deelnemer moet minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen mogen deelnemen aan het spel, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders. De minderjarige kan een verdere deelname aan het spel worden ontzegd wanneer hij/zij deze toestemming niet kan voorleggen.
f. Zijn uitgesloten van deelname aan het spel: alle medewerkers en de directe familieleden van Westtoer.
g. Er kan slechts één lid in eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres deelnemen aan de wedstrijd. Als er toch meerdere leden winnen, behoudt Westtoer zich het recht om enkel het eerste gezinslid dat de finale haalde, te laten deelnemen.
h. Westtoer behoudt zich het recht de gewonnen prijs uit te keren aan een reservewinnaar indien blijkt dat de winnaar niet aan de boven gestelde voorwaarden voldoet.
i. De uitslagen van het spel zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten.
j. Indien de wedstrijd samen met één of meerdere partijen wordt georganiseerd, gelden de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Westtoer ook voor medeorganisatoren.

2. Prijzen
a. Deelnemers die de wedstrijd voltooien maken na afloop kans op één van de zes verblijven ter waarde van € 250. De prijzen worden willekeurig onder de zes winnaars verdeeld.
b. De prijzen zijn niet wijzigbaar of ruilbaar in contanten.
c. Per naam, adres en e-mailadres kan slechts één prijs gewonnen worden, zodat ook andere deelnemers een eerlijke kans krijgen. Na het winnen van een prijs, word je automatisch uitgesloten van deelname aan hetzelfde spel. Bij het negeren van dit verbod, zal een deelname als ongeldig worden bestempeld en de eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.
d. De winnaar wordt per e-mail verwittigd en dient zijn/haar prijs te claimen binnen de 10 werkdagen. Indien hij/zij dit niet doet, kan Westtoer een andere winnaar aanduiden.
e. Trekkingen en bekendmakingen van winnaar zijn definitief.

3. Gebruik gegevens
a. Iedere deelnemer dient zijn/haar naam en e-mailadres op te geven bij deelname aan het spel.
b. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to- date en volledig zijn.
c. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer het recht aan Westtoer om e-mailings te versturen. De deelnemer kan zich ten allen tijde eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven.
d. Behalve aan de partners die verbonden zijn aan het spel zal Westtoer geen e-mailadressen of andere informatie ter beschikking stellen aan derden. De persoonsgegevens die Westtoer over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

4. Rechten en aansprakelijkheid
a. Westtoer behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Westtoer of derden.
b. Westtoer behoudt zich tevens het recht om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de voorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
c. Westtoer is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op welke wijze dan ook met de wedstrijd verband houdt.
d. Westtoer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die ontstaat door netwerkstoringen of problemen met hard- en software en daarmee samenhangend verlies of onvolledige registratie van gegevens.
e. Westtoer is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven.
f. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als basis voor welke verplichting dan ook vanwege Westtoer.
g. Er wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd over het spel. Ook over de uitslagen van het spel kan niet worden gecorrespondeerd (via brieven, mails of telefoongesprekken).
h. Op deze voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.